Pravila in pogji nagradne igre Poroka na prvi pogled

Objavljamo Pravila in pogoje nagradne igre, ki bo potekala v okviru oddaje Poroka na prvi pogled.

No items found.

1. Organizator in podeljevalec nagradne igre

Ta pravila določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre "Poroka na prvi pogled".

Organizator nagradne igre in podeljevalec nagrade je PLANET TV d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 6130526000, ID za DDV: SI87883678 (v nadaljevanju: »organizator« oziroma »Planet TV«).

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.planet-tv.si (v nadaljevanju: »Spletna stran«).

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra se izvaja na mediju Planet TV, katerega izdajatelj je organizator.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Na zahtevo organizatorja nagradne igre so mladoletne osebe dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v nagradni igri. V kolikor soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnih koli obveznosti izloči iz nagradne igre in/ali jim ne podeli nagrade.

Zaposleni pri organizatorju ali soorganizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci, posvojenci oz. rejenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani in vse druge osebe, ki so z navedenimi osebami na kakršen koli način interesno povezane, ne morejo oz. ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z zgornjimi določili, je neveljavna in ne bo upoštevana v nagradni igri.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

3. Načini sodelovanja v nagradni igri

Na Facebook strani Poroka na prvi pogled bo zastavljeno nagradno vprašanje.

Udeleženci nagradne igre so osebe, ki pod objavo napišejo odgovor na vprašanje (v nadaljevanju: »udeleženci«).

Udeleženci, ki bodo pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, se bodo v žrebu potegovali za nagrado. Za vsako nagradno vprašanje bo izžreban en udeleženec, ki bo prejel nagrado (v nadaljevanju: »nagrajenec«).

Udeležence pozivamo, da si pred pošiljanjem odgovorov preberejo ta pravila in splošne pogoje sodelovanja. Poslan odgovor na zastavljeno vprašanje namreč pomeni, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno (npr. nagrajenec ne posreduje zahtevanih podatkov, podatki so nepopolni, nepravilni ali neresničnih ali niso posredovani pravočasno).

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

4. Trajanje

Trajanje celotne nagradne igre je od 26. 3. 2024 do 31. 3. 2024.

Odgovori, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo vključeni v žreb za nagrado.

5. Nagradni sklad in žrebanje nagrad

Posamezni udeleženec lahko prejme le eno nagrado. 

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. 

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v objavi na Facebook strani Poroka na prvi pogled. 

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre.

Žrebanje nagrad izvede organizator na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana, in sicer 2.4. ob 13. uri. Na žrebanju bo organizator izžrebal eno ali več oseb, ki so pravilno odgovorili na vprašanje zastavljeno na Facebook strani Poroka na prvi pogled ter jih pozval, da posredujejo osebne podatke.

Organizator bo nagrajence po Facebook profilu pozval, naj posredujejo svoje podatke. Nagrajenci morajo organizatorju sporočiti svoje podatke: ime, priimek, naslov, elektronski naslov. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje pravočasno ali popolno ali pravilno, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna in žrebanje ni javno.

6. Objava nagrajencev

Na spletni strani www.planet-tv.si bo organizator objavil ime nagrajenca ter kraj iz katerega prihaja nagrajenec. Drugih osebnih podatkov organizator ne objavi.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, kar za nagrajenca vključuje objavo njegovega imena in priimka ter kraja na zgoraj navedenih medijih. 

7. Prevzem nagrad

Nagrajencu bo nagrada poslana na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval soorganizatorju, najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov oziroma posredovanih podatkov o naslovu nagrajenca.

8. Zasebnost in varstvo podatkov udeleženca

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Udeleženec se strinja, da organizator in soorganizator obdelujeta njegove podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov) za namene izvedbe žrebanja in pošiljanja nagrade. Udeleženec tudi izrecno dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v elektronski pošti in sicer ime in priimek oz. uporabniško ime.

Privolitev je prostovoljna, udeleženec s poslanim elektronskim sporočilom pristane na izvedbo storitve.

Informacije o upravljalcu

Upravljalec osebnih podatkov je organizator. (v nadaljevanju »upravljalec«).

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • za zagotavljanje in izvajanje nagradne igre – kjer je za zagotavljanja nagradne igre v skladu s temi pogoji potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke, potrebne za izvajanje nagradne igre;
 • za pošiljanje nagrad v okviru nagrade igre.

Vrste podatkov

Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ob pošiljanju nagrade nagrajencu: ime, priimek, naslov, elektronski naslov;

Vir podatkov

Upravljalec podatke pridobi neposredno od udeleženca.

Obdobje hrambe

Upravljalec bo zbrane podatke hranil do preklica s strani udeleženca ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, nato bodo podatki izbrisani.

Preklic soglasja lahko udeleženec poda pisno na naslov: Planet TV, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@planet-tv.si.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so organizator in soorganizator.

Iznos v tretje države

Brez izrecne privolitve udeleženca posamezne nagradne igre, osebni podatki udeleženca ne bodo posredovani tretji osebi ali uporabljeni v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

Pravice posameznikov

Udeleženec lahko zahteva:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznani z osebnimi podatki, ki jih upravljalec o udeležencu obdeluje;
 • popravek podatkov v primerih, ko udeleženec meni, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni;
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želi, da upravljavec preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njegovih osebnih podatkov;
 • uveljavlja pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu;
 • vloži pritožbo zaradi kršitve pravic.

Udeleženec pravice uveljavlja tako, da organizatorju posreduje zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov info@planet-tv.si ali
 • na poštni naslov: Planet TV, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Udeleženec se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Udeleženec lahko vloži pritožbo pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov, in sicer pri Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

9. Zavrnitev odgovornosti

Udeleženec se mora zavedati, da:

 • soorganizator ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva udeleženca s storitvami;
 • soorganizator ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • soorganizator ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo udeleženci;
 • soorganizator ne odgovarja za tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti udeleženca;
 • soorganizator ne odgovarja za kakršne koli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
 • soorganizator ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.


Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

12. Končne določbe

Ta pravila in pogoji sodelovanja pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na Spletni strani.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na Spletni strani.

Ljubljana, 26. marec 2024

Prijava na dogodek

Osebni podatki

Hvala za prijavo
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Danes na sporedu

0:17
Moja super bivša
2:18
Ura moči
2:59
Gen za ljubezen
4:47
Nočni program
5:13
Počitniške nastanitve pod soncem
6:07
Lov na majhne hiše
6:37
Planet 18
7:00
Usodna ljubezen
7:59
Jutro na Planetu
10:00
Tri sestre
11:01
Vaše zdravje, naša skrb
12:01
Lov na majhne hiše
12:29
Sulejman Veličastni
13:32
TVprodaja
13:47
Večerja za 5
15:23
Polsestri
15:58
Usodna ljubezen
16:56
Tri sestre
17:57
Planet 18
18:50
Sulejman Veličastni
20:08
Večerja za 5
21:10
Poroka na prvi pogled
22:20
Planet 18 večerna izdaja
22:40
Obalna straža
23:37
Rebelde
0:40
Rebelde
1:43
Obalna straža
2:38
Večerja za 5
3:43
Nočni program
3:43
Planet 18 večerna izdaja
5:04
Polsestri
5:34
Polsestri
6:05
Planet 18
7:00
Usodna ljubezen
7:59
Jutro na Planetu
9:59
Tri sestre
10:58
Vaše zdravje, naša skrb
11:59
Lov na majhne hiše
12:24
Sulejman Veličastni
13:30
TVprodaja
13:45
Večerja za 5
14:49
Polsestri
15:25
Polsestri
15:58
Usodna ljubezen
17:01
Tri sestre
17:58
Planet 18
18:51
Sulejman Veličastni
20:10
Večerja za 5
21:09
Poroka na prvi pogled
22:20
Planet 18 večerna izdaja
22:40
Obalna straža
23:39
Rebelde
0:39
Rebelde
1:41
Obalna straža
2:38
Večerja za 5
3:39
Planet 18 večerna izdaja
3:40
Nočni program
5:02
Polsestri
5:34
Polsestri
6:05
Planet 18
7:00
Usodna ljubezen
7:59
Jutro na Planetu
9:59
Tri sestre
10:59
Vaše zdravje, naša skrb
11:59
Lov na majhne hiše
12:24
Sulejman Veličastni
13:29
TVprodaja
13:45
Večerja za 5
14:45
Polsestri
15:24
Polsestri
16:00
Usodna ljubezen
17:00
Tri sestre
17:58
Planet 18
18:51
Sulejman Veličastni
20:10
Večerja za 5
21:09
Poroka na prvi pogled
22:21
Planet 18 večerna izdaja
22:41
Obalna straža
23:39
Rebelde
0:39
Rebelde
1:39
Obalna straža
2:35
Večerja za 5
3:35
Planet 18 večerna izdaja
4:00
Nočni program
5:04
Polsestri
5:34
Polsestri
6:04
Planet 18
7:00
Usodna ljubezen
7:59
Jutro na Planetu
10:00
Tri sestre
11:00
Vaše zdravje, naša skrb
11:59
Lov na majhne hiše
12:26
Sulejman Veličastni
13:29
TVprodaja
13:44
Večerja za 5
14:48
Polsestri
15:21
Polsestri
15:59
Usodna ljubezen
17:00
Tri sestre
17:57
Planet 18
0:58
Mary Shelley
3:09
Gorjani
3:45
Nočni program
4:04
Umori v gorah
5:04
Umori v gorah
6:00
Umori v gorah
6:55
Ena žlahtna štorija
7:50
Možje s sekirami
8:45
Športi na prostem
9:15
Športi na prostem
9:45
Ena žlahtna štorija
10:45
Monster jam
11:15
Dragi sosedje
11:45
TV prodaja
12:00
Jutro na Planetu
13:57
TV prodaja
14:15
Zbiratelji krame
15:15
Umori v gorah
16:20
Leta štejejo
17:30
Kolo sreče
18:40
Dragi sosedje
19:10
Možje s sekirami
20:05
Planet 18
21:00
Športi na prostem
21:30
Športi na prostem
22:00
Zbiratelji krame
23:00
Monster jam
23:30
Možje s sekirami
0:25
Športi na prostem
0:55
Športi na prostem
1:25
Monster jam
1:55
Dragi sosedje
2:25
Kolo sreče
3:30
Ena žlahtna štorija
4:30
Zbiratelji krame
5:30
Monster jam
6:00
Umori v gorah
6:55
Ena žlahtna štorija
7:50
Možje s sekirami
8:45
Športi na prostem
9:15
Športi na prostem
9:45
Ena žlahtna štorija
10:45
Monster jam
11:15
Dragi sosedje
11:45
TV prodaja
12:00
Jutro na Planetu
14:00
TV prodaja
14:15
Zbiratelji krame
15:15
Umori v gorah
16:20
Poroka na prvi pogled
17:30
Kolo sreče
18:40
Dragi sosedje
19:10
Možje s sekirami
20:05
Planet 18
21:00
Športi na prostem
21:30
Športi na prostem
22:00
Zbiratelji krame
23:00
Monster jam
23:30
Možje s sekirami
0:25
Športi na prostem
0:55
Športi na prostem
1:25
Monster jam
1:55
Dragi sosedje
2:25
Kolo sreče
3:30
Ena žlahtna štorija
4:30
Zbiratelji krame
5:30
Monster jam
6:00
Umori v gorah
6:55
Ena žlahtna štorija
7:50
Možje s sekirami
8:45
Športi na prostem
9:15
Športi na prostem
9:45
Ena žlahtna štorija
10:45
Monster jam
11:15
Dragi sosedje
11:45
TV prodaja
12:00
Jutro na Planetu
14:00
TV prodaja
14:15
Zbiratelji krame
15:15
Umori v gorah
16:15
Poroka na prvi pogled
17:25
Kolo sreče
18:40
Dragi sosedje
19:10
Možje s sekirami
20:05
Planet 18
21:00
Športi na prostem
21:30
Športi na prostem
22:00
Zbiratelji krame
23:00
Monster jam
23:30
Možje s sekirami
0:25
Športi na prostem
0:55
Športi na prostem
1:25
Monster jam
1:55
Dragi sosedje
2:25
Kolo sreče
3:40
Ena žlahtna štorija
4:35
Zbiratelji krame
5:30
Monster jam
6:00
Umori v gorah
6:55
Ena žlahtna štorija
1:35
Ljubezen je sladka
3:15
Nočni program
3:15
Poroka na prvi pogled: Avstralija
4:59
Poroka na prvi pogled: Avstralija
6:15
Zdravnik brez vesti
7:04
Moja hči
8:00
Zapeljivec
8:54
Prepovedani sadež
9:47
TV prodaja
10:47
Lov na majhne hiše
11:12
Moč ljubezni
12:02
Moč ljubezni
12:49
Oče
13:43
Zdravnik brez vesti
14:38
Rebelde
15:29
Kraljica mojih sanj
16:24
Zlati dvori
17:19
Moja hči
18:14
Zapeljivec
19:09
Prepovedani sadež
20:04
Usodna ljubezen
20:59
Polsestri
21:29
Polsestri
21:59
Poročni prstan
23:39
Moč ljubezni
0:34
Moč ljubezni
1:24
Kraljica mojih sanj
2:24
Oče
3:19
Prepovedani sadež
4:14
Zlati dvori
5:12
Kraljica mojih sanj
6:15
Zdravnik brez vesti
7:04
Moja hči
7:59
Zapeljivec
8:51
Prepovedani sadež
9:44
TV prodaja
10:44
Lov na majhne hiše
11:09
Moč ljubezni
11:59
Moč ljubezni
12:49
Oče
13:44
Zdravnik brez vesti
14:39
Rebelde
15:29
Kraljica mojih sanj
16:24
Zlati dvori
17:19
Moja hči
18:14
Zapeljivec
19:09
Prepovedani sadež
20:04
Usodna ljubezen
20:59
Polsestri
21:29
Polsestri
21:59
Poroka na prvi pogled: Avstralija
23:14
Moč ljubezni
0:09
Moč ljubezni
0:59
Kraljica mojih sanj
1:59
Oče
2:49
Prepovedani sadež
3:44
Prepovedani sadež
4:34
Zlati dvori
5:19
Kraljica mojih sanj
6:15
Zdravnik brez vesti
7:05
Moja hči
8:00
Zapeljivec
8:55
Prepovedani sadež
9:45
TV prodaja
10:45
Lov na majhne hiše
11:10
Moč ljubezni
12:00
Moč ljubezni
12:50
Oče
13:45
Zdravnik brez vesti
14:40
Rebelde
15:30
Kraljica mojih sanj
16:25
Zlati dvori
17:20
Moja hči
18:15
Zapeljivec
19:10
Prepovedani sadež
20:05
Usodna ljubezen
21:00
Polsestri
21:30
Polsestri
22:00
Poroka na prvi pogled: Avstralija
23:20
Moč ljubezni
0:10
Moč ljubezni
1:05
Kraljica mojih sanj
2:00
Oče
2:50
Prepovedani sadež
3:40
Prepovedani sadež
4:35
Zlati dvori
5:20
Kraljica mojih sanj
6:15
Zdravnik brez vesti
7:05
Moja hči
8:00
Zapeljivec
8:55
Prepovedani sadež
9:45
TV prodaja
10:45
Lov na majhne hiše
11:10
Moč ljubezni
12:00
Moč ljubezni
12:50
Oče
13:45
Zdravnik brez vesti
14:40
Rebelde
15:30
Kraljica mojih sanj
16:25
Zlati dvori

Ne spreglejte

No items found.
No items found.

Sorodni članki