Pravila in pogoji sodelovanja v kvizu Milijonar

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v oddaji Milijonar.

No items found.

SPLOŠNIPOGOJI IN INFORMACIJE

Vsepodatke, ki jih boste navedli v prijavnici na oddajo z naslovom Milijonar, kibo potekala konec leta 2022 (v nadaljevanju lahko tudi tekmovanje) in drugihpredloženih dokumentih, lahko družba Planet TV, d.o.o. (v nadaljevanju tudiPlanet TV) uporabi v oddaji, v kolikor boste izbrani.

Ob oddaniprijavnici potrjujete, da ste seznanjeni, se strinjate ter izjavljate, da bostespoštovali pravila in pogoje za sodelovanje v oddaji, kot jih določi Planet TVin jih lahko kadarkoli spremeni. Hkrati se strinjate, da vas bodo ta pravilazavezovala. Odločitve Planet TV so dokončne in jih ni potrebno pojasnjevati.

Obprijavi prijavitelj posreduje naslednje podatke:

 • Ime:
 • Priimek:
 • Letnica rojstva:
 • Naslov (ulica in kraj):
 • Poštna številka in kraj:
 • Telefonska številka:
 • E-naslov:

Z oddajoprijavnice kandidat potrjuje, da so vsi podatki in osebne podrobnosti, navedeniv prijavnici in drugih predloženih dokumentih, resnični, točni in na nobennačin zavajajoči.

Zakandidate iz individualnega nabora veljajo enaka pravila in pogoji kot zakandidate, ki so se prijavili sami oziroma jih je prijavila druga oseba. Zasodelovanje v oddaji Milijonar izbiramo kandidate, ki jih ocenjuje komisijaPlanet TV ali po izboru Planet TV določenih producentov, izbor pa poteka v večsklopih.

Vsi kandidatibodo morali ob avdiciji podpisati izjavo za kandidate, pred končnim krogomavdicij pa bodo kandidati dobili v vpogled pogodbo, katere podpis je osnova zasodelovanje v oddaji. Izbrani kandidati bodo morali pred pričetkom snemanjauspešno opraviti morebitne zdravniške preglede ali druge aktivnosti, ki sopredpisani za sodelovanje v tovrstni oddaji.

Televizijskikviz Milijonar, ki že več kot 20 let ustvarja milijonarje po vsem svetu,prinaša 15 vprašanj, ki vodijo do bogate nagrade. Tekmovalcem, ki morajo bitipolnoletni, so na poti do glavne nagrade na voljo štirje tipi pomoči-polovička, glas ljudstva, telefonski klic in pomoč voditelja, med oddajo lahkoizkoristi tri. Tekmovalec bo glede na število pravilnih odgovorov na vprašanjav oddaji prejel nagrado kot specificirano v pogodbi.

Zatelevzijski kviz Milijonar se lahko prijavite na spletni strani www.planet.si ali po pošti na naslov Planet TV,d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana. Za vsa dodatna vprašanja lahko kontaktiratePlanet TV prek e-poštnega naslova milijonar@planet-tv.si.

V kolikorprijavljate tretjo osebo, se zavedate, da ta ni obvezna sodelovati.

Izpolnjenaprijavnica še ni pogoj in zagotovilo za udeležbo v oddaji. Za sodelovanje voddaji se lahko prijavijo polnoletne osebe.

PodjetjuPlanet TV, d.o.o. boste na zahtevo predložili dokument, ki dokazuje vašoistovetnost in starost. Zoper vas ne sme biti v teku kazenski postopek zaradinaklepnega kaznivega dejanja. Zaposleni ali pogodbeni sodelavci Planet TV alipovezanih oseb v oddaji ne smejo sodelovati.

Kandidatje za svoje sodelovanje v oddaji odgovoren sam in Planet TV ne prevzema nobeneodgovornosti za kakršnekoli posledice sodelovanja, ki bi jih utrpel kandidat.

Planet TVsi pridržuje pravico, da vas diskvalificira, če boste predložili neresnične,netočne ali zavajajoče podatke in podrobnosti, in tudi če ne spoštujete pravilin/ali kršite pogoje, ki so njihov del.

Brezpredhodnega pisnega soglasja Planet TV ne smete objaviti ali s tretjo osebogovoriti o nobenih podatkih, ki se nanašajo na oddajo, na vaše sodelovanje, naproducentsko ekipo ali na sodelujoče v oddaji, niti o drugih podatkih, ki stejih pridobili, vključno s tistimi o izdajatelju programa, producentih inpodobno, razen informacij, s katerimi je javnost že seznanjena.

PodjetjuPlanet TV, d.o.o. in njegovim pooblaščencem dajete pravico in soglasje, da seza celotno obdobje trajanja avtorskih pravic le-te reproducirajo, distribuirajoin javno priobčujejo in/ali na kateri koli način uporabljajo kateri koli avdioin video posnetki, ki vključujejo tekmovalčevo podobo in so nastali medavdicijami in v procesu prijavljanja (skupaj s posnetki avdicije) za kakršnekoli namene v zvezi s projektom Milijonar (vključno, vendar ne omejeno napromocijski material, povezane programe, video/DVD in katere koli pomožnerabe), pri čemer lahko Planet TV, d.o.o. vse pravice prenese na tretje;smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki se nanašana pravico Planet TV, da se materiali s tekmovalčevo podobo in osebnimi podatkireproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na katerikoli drug način.

Prijavljenikandidat se strinja, da prijavnica in fotografije s trenutkom prijave postanejolast Planet TV.

S prijavose strinjate, da ne boste upravičeni uvesti sodne prepovedi ali omejevanjadovoljevanja javne priobčitve ali druge uporabe posnetkov z izborov alikakršnihkoli programov ali pomožne rabe, ki vključujejo posnete z izbora alinjihove dele.

Če imatekakšno vprašanje, nam ga lahko pošljete po elektronski pošti na naslov milijonar@planet-tv.si  in nanjbomo poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem času.

Uradneprijave bodo potekale do vključno 31.12.2021 do 24.00. Kandidate, ki bodooddali prijavnico po tem datumu, bo Planet TV po potrebi kontaktiral obnaslednji priložnosti.

KandidatiPlanet TV dovoljujejo, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranihosebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom ovarovanju osebnih podatkov ter Uredbo GDPR. Ponudnik jih v nobenem primeru nebo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za ponudnikaobdeluje pogodbeni obdelovalec.

Planet TVlahko v skladu s podanim soglasjem obdeluje zbrane osebne podatke za namene:

 • Za pošiljanje dnevnega/tedenskega     elektronskega časopisa, pri čemer jih bo ponudnik obveščal o novih vsebinah,     drugih novostih, šovih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na     spletnem portalu Planet TV in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki     so v lasti ponudnika, pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega     elektronskega naslova. V ta namen jim lahko ponudnik glede na njihovo     zanimanje (področje: novice, resničnostni šovi…) pošilja novice le iz     dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral.
 • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu     o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih     aktivnostih poslovnih partnerjev ponudnika, ki oglašujejo na spletnem     portalu ali produktih ponudnika, bodisi da gre za komercialno bodisi za     nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko ponudnik glede na njihovo zanimanje     (področje: šport, trendi, novice, avtomoto,…) pošilja novice le iz     dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral.
 • Za analizo z namenom personaliziranega     prikazovanja novic in promocijskih vsebin.

V časuupravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa,kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov vzbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Uporabnik lahko od Planet TVkadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebnepodatke. Planet TV bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavkauporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitneodjave lahko uporabnik uredi na sledeč način:

 • pošlje elektronsko sporočilo na info@planet-tv.si;
 • lahko se odjavi preko povezave ''odjava'', ki     se nahaja v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa;

Planet TVse zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani le toliko časa,kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatkizbrani.

Planet TVuporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejopred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Zazagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu,uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimiosebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijopred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, sprememboali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati predkakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem,spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Ljubljana, 29.februar 2024

Prijava na dogodek

Osebni podatki

Hvala za prijavo
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Danes na sporedu

0:17
Moja super bivša
2:18
Ura moči
2:59
Gen za ljubezen
4:47
Nočni program
5:13
Počitniške nastanitve pod soncem
6:07
Lov na majhne hiše
6:37
Planet 18
7:00
Usodna ljubezen
7:59
Jutro na Planetu
10:00
Tri sestre
11:01
Vaše zdravje, naša skrb
12:01
Lov na majhne hiše
12:29
Sulejman Veličastni
13:32
TVprodaja
13:47
Večerja za 5
15:23
Polsestri
15:58
Usodna ljubezen
16:56
Tri sestre
17:57
Planet 18
18:50
Sulejman Veličastni
20:08
Večerja za 5
21:10
Poroka na prvi pogled
22:20
Planet 18 večerna izdaja
22:40
Obalna straža
23:37
Rebelde
0:40
Rebelde
1:43
Obalna straža
2:38
Večerja za 5
3:43
Nočni program
3:43
Planet 18 večerna izdaja
5:04
Polsestri
5:34
Polsestri
6:05
Planet 18
7:00
Usodna ljubezen
7:59
Jutro na Planetu
9:59
Tri sestre
10:58
Vaše zdravje, naša skrb
11:59
Lov na majhne hiše
12:24
Sulejman Veličastni
13:30
TVprodaja
13:45
Večerja za 5
14:49
Polsestri
15:25
Polsestri
15:58
Usodna ljubezen
17:01
Tri sestre
17:58
Planet 18
18:51
Sulejman Veličastni
20:10
Večerja za 5
21:09
Poroka na prvi pogled
22:20
Planet 18 večerna izdaja
22:40
Obalna straža
23:39
Rebelde
0:39
Rebelde
1:41
Obalna straža
2:38
Večerja za 5
3:39
Planet 18 večerna izdaja
3:40
Nočni program
5:02
Polsestri
5:34
Polsestri
6:05
Planet 18
7:00
Usodna ljubezen
7:59
Jutro na Planetu
9:59
Tri sestre
10:59
Vaše zdravje, naša skrb
11:59
Lov na majhne hiše
12:24
Sulejman Veličastni
13:29
TVprodaja
13:45
Večerja za 5
14:45
Polsestri
15:24
Polsestri
16:00
Usodna ljubezen
17:00
Tri sestre
17:58
Planet 18
18:51
Sulejman Veličastni
20:10
Večerja za 5
21:09
Poroka na prvi pogled
22:21
Planet 18 večerna izdaja
22:41
Obalna straža
23:39
Rebelde
0:39
Rebelde
1:39
Obalna straža
2:35
Večerja za 5
3:35
Planet 18 večerna izdaja
4:00
Nočni program
5:04
Polsestri
5:34
Polsestri
6:04
Planet 18
7:00
Usodna ljubezen
7:59
Jutro na Planetu
10:00
Tri sestre
11:00
Vaše zdravje, naša skrb
11:59
Lov na majhne hiše
12:26
Sulejman Veličastni
13:29
TVprodaja
13:44
Večerja za 5
14:48
Polsestri
15:21
Polsestri
15:59
Usodna ljubezen
17:00
Tri sestre
17:57
Planet 18
0:58
Mary Shelley
3:09
Gorjani
3:45
Nočni program
4:04
Umori v gorah
5:04
Umori v gorah
6:00
Umori v gorah
6:55
Ena žlahtna štorija
7:50
Možje s sekirami
8:45
Športi na prostem
9:15
Športi na prostem
9:45
Ena žlahtna štorija
10:45
Monster jam
11:15
Dragi sosedje
11:45
TV prodaja
12:00
Jutro na Planetu
13:57
TV prodaja
14:15
Zbiratelji krame
15:15
Umori v gorah
16:20
Leta štejejo
17:30
Kolo sreče
18:40
Dragi sosedje
19:10
Možje s sekirami
20:05
Planet 18
21:00
Športi na prostem
21:30
Športi na prostem
22:00
Zbiratelji krame
23:00
Monster jam
23:30
Možje s sekirami
0:25
Športi na prostem
0:55
Športi na prostem
1:25
Monster jam
1:55
Dragi sosedje
2:25
Kolo sreče
3:30
Ena žlahtna štorija
4:30
Zbiratelji krame
5:30
Monster jam
6:00
Umori v gorah
6:55
Ena žlahtna štorija
7:50
Možje s sekirami
8:45
Športi na prostem
9:15
Športi na prostem
9:45
Ena žlahtna štorija
10:45
Monster jam
11:15
Dragi sosedje
11:45
TV prodaja
12:00
Jutro na Planetu
14:00
TV prodaja
14:15
Zbiratelji krame
15:15
Umori v gorah
16:20
Poroka na prvi pogled
17:30
Kolo sreče
18:40
Dragi sosedje
19:10
Možje s sekirami
20:05
Planet 18
21:00
Športi na prostem
21:30
Športi na prostem
22:00
Zbiratelji krame
23:00
Monster jam
23:30
Možje s sekirami
0:25
Športi na prostem
0:55
Športi na prostem
1:25
Monster jam
1:55
Dragi sosedje
2:25
Kolo sreče
3:30
Ena žlahtna štorija
4:30
Zbiratelji krame
5:30
Monster jam
6:00
Umori v gorah
6:55
Ena žlahtna štorija
7:50
Možje s sekirami
8:45
Športi na prostem
9:15
Športi na prostem
9:45
Ena žlahtna štorija
10:45
Monster jam
11:15
Dragi sosedje
11:45
TV prodaja
12:00
Jutro na Planetu
14:00
TV prodaja
14:15
Zbiratelji krame
15:15
Umori v gorah
16:15
Poroka na prvi pogled
17:25
Kolo sreče
18:40
Dragi sosedje
19:10
Možje s sekirami
20:05
Planet 18
21:00
Športi na prostem
21:30
Športi na prostem
22:00
Zbiratelji krame
23:00
Monster jam
23:30
Možje s sekirami
0:25
Športi na prostem
0:55
Športi na prostem
1:25
Monster jam
1:55
Dragi sosedje
2:25
Kolo sreče
3:40
Ena žlahtna štorija
4:35
Zbiratelji krame
5:30
Monster jam
6:00
Umori v gorah
6:55
Ena žlahtna štorija
1:35
Ljubezen je sladka
3:15
Nočni program
3:15
Poroka na prvi pogled: Avstralija
4:59
Poroka na prvi pogled: Avstralija
6:15
Zdravnik brez vesti
7:04
Moja hči
8:00
Zapeljivec
8:54
Prepovedani sadež
9:47
TV prodaja
10:47
Lov na majhne hiše
11:12
Moč ljubezni
12:02
Moč ljubezni
12:49
Oče
13:43
Zdravnik brez vesti
14:38
Rebelde
15:29
Kraljica mojih sanj
16:24
Zlati dvori
17:19
Moja hči
18:14
Zapeljivec
19:09
Prepovedani sadež
20:04
Usodna ljubezen
20:59
Polsestri
21:29
Polsestri
21:59
Poročni prstan
23:39
Moč ljubezni
0:34
Moč ljubezni
1:24
Kraljica mojih sanj
2:24
Oče
3:19
Prepovedani sadež
4:14
Zlati dvori
5:12
Kraljica mojih sanj
6:15
Zdravnik brez vesti
7:04
Moja hči
7:59
Zapeljivec
8:51
Prepovedani sadež
9:44
TV prodaja
10:44
Lov na majhne hiše
11:09
Moč ljubezni
11:59
Moč ljubezni
12:49
Oče
13:44
Zdravnik brez vesti
14:39
Rebelde
15:29
Kraljica mojih sanj
16:24
Zlati dvori
17:19
Moja hči
18:14
Zapeljivec
19:09
Prepovedani sadež
20:04
Usodna ljubezen
20:59
Polsestri
21:29
Polsestri
21:59
Poroka na prvi pogled: Avstralija
23:14
Moč ljubezni
0:09
Moč ljubezni
0:59
Kraljica mojih sanj
1:59
Oče
2:49
Prepovedani sadež
3:44
Prepovedani sadež
4:34
Zlati dvori
5:19
Kraljica mojih sanj
6:15
Zdravnik brez vesti
7:05
Moja hči
8:00
Zapeljivec
8:55
Prepovedani sadež
9:45
TV prodaja
10:45
Lov na majhne hiše
11:10
Moč ljubezni
12:00
Moč ljubezni
12:50
Oče
13:45
Zdravnik brez vesti
14:40
Rebelde
15:30
Kraljica mojih sanj
16:25
Zlati dvori
17:20
Moja hči
18:15
Zapeljivec
19:10
Prepovedani sadež
20:05
Usodna ljubezen
21:00
Polsestri
21:30
Polsestri
22:00
Poroka na prvi pogled: Avstralija
23:20
Moč ljubezni
0:10
Moč ljubezni
1:05
Kraljica mojih sanj
2:00
Oče
2:50
Prepovedani sadež
3:40
Prepovedani sadež
4:35
Zlati dvori
5:20
Kraljica mojih sanj
6:15
Zdravnik brez vesti
7:05
Moja hči
8:00
Zapeljivec
8:55
Prepovedani sadež
9:45
TV prodaja
10:45
Lov na majhne hiše
11:10
Moč ljubezni
12:00
Moč ljubezni
12:50
Oče
13:45
Zdravnik brez vesti
14:40
Rebelde
15:30
Kraljica mojih sanj
16:25
Zlati dvori

Ne spreglejte

No items found.
No items found.